bekleyin
 • 699 TL ve üzeri siparişlerinizde kargonuz bizden
 • 30 gün iade garantisi
 • 0212 503 81 00 müşteri hizmetlerine hafta içi 07:30 - 17:30 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması


6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Herhangi bir sebeple,  Kom Tekstil ve Konfeksiyon San. A.Ş.’nin (“ Kom”) uhdesinde toplanan kişisel verilerin işlenmesi, gizliliği, korunması, aktarılması ve imhası hakkındaki açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:


Veri Sorumlusu ve Açık Kimliği  :

Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak, aşağıdaki kapsamda, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,  KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş. (KOM) tarafından işlenecektir.

Veri Sorumlusunun :

Ticaret sicil no: 165948

Mersis No: 0575-0048-0470-0011

Ticaretunvanı: KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş.

Merkez adres: Yenibosna Değirmenbahçe Cad. Kavak Sokak No:1 

BAHÇELİEVLER-İSTANBUL

Internet sitesinin adresi: www.kom.com.tr

Telefon: 0 212 5038100


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları :

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

KOM, genel ya da özel nitelikli kişisel verileri, ticari faaliyetini sürdürebilmek amacıyla, yasaların zorunlu kıldığı sebeplerle ya da müşterilerine ürün satarken elde etmekte ve işlemektedir.

Bu amaç doğrultusunda, çalışan personeline ait genel ya da özel nitelikli kişisel veriler ile müşterilerin, fabrikadan, mağazalardan ya da e ticaret uygulamaları ile mal satın alırken verdikleri ; kimlik bilgileri, adres, telefon numaraları, KOM nezdindeki hesaplarına ilişkin tüm bilgileri, biyometrik ve sağlık verileri, vergi numaraları ve diğer bilgileri kapsamaktadır.

KOM, işbu kişisel verileri KVKK kapsamında işleyebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklayabilecektir. Kom işbu kişisel verileri elde edilme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

KOM, elde ettiği kişisel verileri, sürdürdüğü ticari faaliyeti kapsamında ;

 

 1. E ticaret uygulamaları ya da fabrika ve mağazalar üzerinden alışveriş yapanın kimliğini doğrulamak,
 2. İletişim kurmak,
 3. Yasal bilgilendirmelerde bulunmak,
 4. Yasal zorunluluklardan kaynaklı belge (fatura, SGK, vergi vb) düzenleyebilmek,
 5. Gerektiğinde talep halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görevlilerine bilgi vermek,
 6. Müşterinin ilgilenebileceğini düşündüğümüz alanlarda ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi vermek, anket düzenlemek, tavsiyelerde bulunmak, şikayet ve önerilerini alabilmek,
 7. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

gibi amaçlar için kullanacaktır.

      Özel nitelikli kişisel verileriniz ancak yasa gereği alınması gereken verilerdir. Bu sebeple hiçbir zaman alınma amacı dışında kullanılmayacaktır. İşbu bilgilendirme metnini imzalamakla, onay vermekle ya da okumuş olmakla özel nitelikli kişisel verilerinizin alınmasına, işlenmesine ve saklanmasına açık rıza göstermiş sayılacaksınız. Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler veri sorumlusu tarafından alınacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

KOM , kişisel verilerinizi, Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, faaliyetlerini yürütmesi için beraber çalıştığı kurum ve kuruluşlar ile bulut ortamında saklama hizmeti veren yurtiçi/yurtdışı kurumlara, anlaşmalı olduğu banka ve lisanslı ödeme kuruluşlarına, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve iş ortaklarına aktarabilecektir.

Kişisel verileriniz açık rızanız olmadıkça yurt dışına aktarılamaz. Ancak, yasal şartları taşıyan ve Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ilan edilmiş olan ülkelere açık rıza olmadan da veri aktarılabilecektir.

Ancak, KOM, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak zorunda olup bu sebeple kişisel verilerinizi, bu tür kurumlar tarafından talep edilmesi halinde, tarafınızdan izin almaksızın bunlarla paylaşabilecektir.   

Yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda KOM nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. KOM, kişisel verilerinizin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesini önlemek, bunlara hukuka aykırı şekilde ulaşılmasını engellemek, kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik tedbirlerini almış olup bu konudaki tüm sorumluluğu üstlenmiştir.

KOM olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :

Kişisel verileriniz, İş Kanunu, SGK mevzuatı, vergi usul Kanunu ve sair vergi mevzuatı, Tüketicinin Korunması Kanunu ve mevzuatı ve sair ilgili mevzuat uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, iş başvuru formları ile, web sayfası üyelikleri , e-ticaret uygulamaları , elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimler, alış-veriş, gibi çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.


KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız:

Kom'a başvurarak, kişisel verilerinizin:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.


Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi, İmhası Ya Da Yok Edilmesi :

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir.


Başvuru ve Şikayetlerinizi Bildirebilme Yolu :

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile veri sorumlusu olan KOM’a iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş. Yenibosna Değirmenbahçe Cad. Kavak Sokak No:1 BAHÇELİEVLER-İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, ya da  [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için  [email protected] e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz


Saygılarımızla

KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş.

Yenibosna Değirmenbahçe Cad. Kavak Sokak No: 1

BAHÇELİEVLER-İSTANBUL

Vergi dairesi: Yenibosna

Vergi numarası: 5750048047

Ticaret sicil no: 165948

GÜVENDE HİSSET

256 bit SSL ile güvenli alışveriş

KARGOYU DÜŞÜNME

699 TL ve üzeri siparişlerinizde kargonuz bizden

SORUN YOK

30 gün iade garantisi

YANINIZDAYIZ

0212 503 81 00 müşteri hizmetleri

GÜVENDE
HİSSET

256 bit SSL ile güvenli alışveriş

KARGOYU
DÜŞÜNME

699 TL ve üzeri sepetlerde kargonuz bizden

KOLAYCA
İADE ET

30 gün iade garantisi

YANINIZ
DAYIZ

0212 503 81 00 müşteri hizmetleri

 
 

BİZİ TAKİP EDİN

 
 
©2024 KOM Tüm haklar saklıdır.
iyzico ile Öde