kom logo

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kom Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. (“Kom”) uhdesinde toplanan kişisel verilerin işlenmesi, gizliliği ve korunması hakkında açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri kapsamında kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak, aşağıdaki kapsamda, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş. (KOM) tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

KOM olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları :

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır.

Web sitemizde ya da mobil uygulamalarda girdiğiniz ve KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen ; kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, KOM nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz, biyometrik ve sağlık verileriniz, vergi numaranız ve diğer bilgileriniz saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabilecek ve KVKK kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, “www.kom.com.tr” hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için kullanılabilecektir:

 1. Web sitesi ya da uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın kimliğini doğrulamak,
 2. İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 3. Müşteriyi, “Mesafeli Satış Sözleşmesi”, “Tüketiciyi Korunması Kanunu” ve diğer yasal hakları hakkında bilgilendirmek,
 4. Elektronik (e-fatura ya da e-arşiv fatura) ya da basılı tüm belgeleri düzenlemek,
 5. Gerektiğinde talep halinde kamu görevlilerine bilgi vermek,
 6. Müşterinin ilgilenebileceğini düşündüğümüz alanlarda ürünlerimiz hakkında bilgi vermek ve kampanya yapmak, anket düzenlemek, tavsiyelerde bulunmak, şikayet ve önerilerini dinlemek,
 7. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kom, ilgili mevzuat gereğince teknik önlemleri almak ve bilgilerinizi korumak amacı konusunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorunluluğu üstlenmiştir. Verilerinizin, 3.kişiler ile paylaşımı ancak izniniz ve onayınız çerçevesinde gerçekleşir, bunun dışında hiçbir şekilde 3.kişilere verileriniz aktarılmaz.

Ancak, KOM, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak zorunda olup bu sebeple kişisel verilerinizi, bu tür kurumlar tarafından talep edilmesi halinde, tarafınızdan izin almaksızın bunlarla paylaşabilecektir.     

Kişisel verilerinizin toplanması ve aktarılması:

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, iş başvuru formları ile, web sayfası üyelikleri ile, e-ticaret uygulamaları ile, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimler, gibi çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda KOM nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.

KOM , kişisel verilerinizi, Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, faaliyetlerini yürütmesi için beraber çalıştığı kurum ve kuruluşlar ile bulut ortamında saklama hizmeti veren yurtiçi/yurtdışı kurumlara, anlaşmalı olduğu banka ve lisanslı ödeme kuruluşlarına, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve iş ortaklarına aktarabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız:

Kom'a başvurarak, kişisel verilerinizin:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile KOM’a iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş. Yenibosna Değirmenbahçe Cad. Kavak Sokak No:1 BAHÇELİEVLER-İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, ya da musteri@kom.com.tr adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için musteri@kom.com.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz

Ticaret Sicil No: 165948

Mersis No: 0575-0048-0470-0011

Ticaret Ünvanı: KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş.

Merkez Adres: Yenibosna Değirmenbahçe Cad. Kavak Sokak No:1 

BAHÇELİEVLER-İSTANBUL

Internet Sitesinin Adresi: www.kom.com.tr

Telefon: 0212 5038100